REGULAMIN SKLEPU

Definicje:

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;

Koszyk - to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów i Usług przez Klienta.

Sklep -to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem: rotorpv-sklep.pl

Sprzedawca - Sklep internetowy www.rotorpv-sklep.pl, działający pod adresem http://www.rotorpv-sklep.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ROTOR Marta Bidas , z siedzibą Korzecko 118 ; 26-060 Chęciny, NIP :657-246-10-30, REGON:260063750 , mail: biuro@rotorpv.pl

Sprzedaż - to Usługa sprzedaży Towarów lub Usług, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.

Towar- produkty zaprezentowane w Sklepie Internetowym w celu sprzedaży

Usługa - to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Regulamin - to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: rotorpv-sklep.pl

2. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Zamówienia składane  i przyjmowane są w języku polskim  .

4. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW 

5. Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży jest własnością sprzedawcy, Niezapłacenie ceny w uzgodnionym terminie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy

§ 2 Realizacja zamówienia i rozliczenie

 

1.Zamówienia w Sklepie można składać poprzez:

a. Dodanie towaru do koszyka

b. Formularz zamówienia,

c. Pocztę elektroniczną e-mail,

d. Telefon na numery przeznaczone do składania zamówień:574079118, 795079118

2. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

3. Ceny produktów podane w sklepie internetowym rotorpv-sklep.pl są podane w złotych polskich

4.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PPU ROTOR Marta Bidas danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. 

5. Zamówienia towarów będą realizowane po wpłacie zaliczki w wysokości 40 %.

6. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym rotorpv-sklep.pl jest potwierdzone przez sprzedawcę. W tym celu nasz system wysyła wiadomość zwrotną z potwierdzeniem zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail oraz w ciągu 2-ch dni roboczych od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.

7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą email), złożone zamówienie zostaje anulowane :

w ciągu 3 dni od momentu złożenia zamówienia

w przypadku braku wpłaty za produkt w opcji - płatność przed wysłaniem- po 7 dniach,

8. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego rotorpv-sklep.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

9. Cena za towar dotyczy instalacji chłodniczej do 3 metrów. W przypadku innej konieczna jest wycena indywidualna.

10. Ostateczne podsumowanie ceny towaru i montażu wyliczane są po uprzednim spotkaniu w ciągu 3 dni roboczych.

11. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym rotorpv-sklep.pl

12. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

13. Sprzedający dostarcza dowód zakupu – fakturę Vat , które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży

14. W sklepie dostępna jest płatność na numer bankowy 57 1140 2004 0000 3202 4083 6174

15. Klient jest zobowiązany do zapłaty zaliczki 40% przed montażem. Końcowe rozliczenie następuje w dniu montażu.
 

 

§3 Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

§4 Reklamacje

 

Opis procedury reklamacyjnej: 

1.  Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod  adresem biuro@rotorpv.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię,  nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia Umowy  stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem  żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

2.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,  przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego  reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

3. Sprzedający  rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w  prawidłowej postaci. 

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie  telefonicznej lub mailowej.

UWAGA: Informujemy, że dla klientów niebędących konsumentami,  sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z  tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym. 

5. GWARANCJA Jeśli sprzedawany przez nas produkt objęty jest gwarancją  producenta, jej zakres potwierdza dokument gwarancyjny. W  przypadku produktów objętych gwarancją, w opisie naszej Oferty  umieszczamy informacje o treści i sposobie gwarancji, którą objęty jest  sprzedawany produkt. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci  uprawnień dotyczących reklamacji produktu z tytułu gwarancji, możesz  zgłosić reklamację powołując się na nią w treści zgłoszenia  reklamacyjnego lub skontaktować się bezpośrednio z gwarantem (co w  określonych sytuacjach może przyspieszyć proces reklamacji).

B. Jeżeli chcesz zareklamować produkt, możesz to zrobić: - pisząc na adres email: biuro@rotorpv.pl  

C.  Poprawnie składana przez Ciebie reklamacja, powinna zawierać co  najmniej: - Twoje imię i nazwisko oraz adres, nr faktury, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, -  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem Twojego żądania, Jeżeli podane w  reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed  rozpatrzeniem reklamacji możemy zwrócić się do Ciebie o jej uzupełnienie  we wskazanym zakresie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od  daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany  przez Ciebie adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Zadbaj o  bezpieczne zapakowanie produktu, tak aby dotarł do nas nieuszkodzony.  UWAGA: Informujemy, że dla klientów niebędących konsumentami,  sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z  tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym. 

D.  GWARANCJA Jeśli sprzedawany przez nas produkt objęty jest gwarancją  producenta lub importera, jej zakres potwierdza dokument gwarancyjny. W  przypadku produktów objętych gwarancją, w opisie naszej Oferty  umieszczamy informacje o treści i sposobie gwarancji, którą objęty jest  sprzedawany produkt. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci  uprawnień dotyczących reklamacji produktu z tytułu gwarancji, możesz  zgłosić reklamację powołując się na nią w treści zgłoszenia  reklamacyjnego lub skontaktować się bezpośrednio z gwarantem (co w  określonych sytuacjach może przyspieszyć proces reklamacji).

 

 

 

 

 

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

1.     Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

2.     Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

3.     Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

4.     KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

5.     ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

6.     Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

o   nazwisko i imię,

o   adres do wysyłki produktów,

o   adres e-mail,

o   numer telefonu kontaktowego,

o   w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.

7.     Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6.

8.     W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.